Kvällsunderhållning

Kön styr val av utbildning – trots ett av världens mest jämställda länder

Träffa ungdomar från kostnadsfria

Kön styr fortfarande i hög grad skolelevers val av utbildning, trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Ett stort forskningsprojekt vid Lunds universitet har nyligen undersökt varför män och kvinnor fortfarande gör dessa könstypiska utbildningsval, som lägger grunden till den könssegregerade arbetsmarknaden. Trots stora satsningar och politiska mål för att uppnå en mer jämställd arbetsmarknad är det fortfarande få kvinnor som jobbar med teknik och få män som jobbar inom vård och omsorg. För att ta reda vad det är som ligger bakom könsskillnader i yrkesval har lundaforskare träffat elever när de stod inför valet till gymnasium eller högskolan. De undersökte både vad som bäst förklarar könsskillnader i elevernas yrkesintressen och vad som förklarar könsskillnader i de faktiska utbildningsval de senare gjorde. Eleverna i studien är slumpvis utvalda från hela Sverige.

Sexuell läggning

Ett kvalitativ intervjustudie om riskfaktorer, skyddsfaktorer samt möjliga förbättringar i samband med mental ohälsa. Den här studien ger fördjupad kunskap om unga transpersoners erfarenhet bruten suicidalitet och självskada. Studien är ett kvalitativ intervjustudie med 29 unga transpersoner 16—26 år. Den tar även opp förslag på förändringar och insatser såsom kan minska den psykiska ohälsan bland transpersoner. Undersökningen lyfter fram ett mängd riskfaktorer för suicidalitet och självskada: bristfällig socialt stöd, negativt bemötande, bristande kunskaper i samhället, inklusive skolan, om transerfarenheter, våld och kränkningar, låg självkänsla, negativa föreställningar om transpersoner och en tvåkönsnorm som skapar krav och förväntningar. Andra riskfaktorer är att inte våga exponera sitt rätta jag, sin könsidentitet samt sitt könsuttryck, att försöka passa in och att inte kunna bryta självdestruktiva beteenden. Vissa faser i livet är särskilt sårbara, såsom puberteten. Transspecifikt självskadebeteende riktar sig mot kroppen, framför allting det som upplevs som särskilt manlig eller manligt, och detta blir ideligen mer påtagligt under puberteten. I intervjuerna nämns skyddsfaktorer som kan minska mentalt lidande och främja psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa suicidalitet och självskada bland unga transpersoner

Världshälsoorganisationen WHO definierar sexualitet som en angelägen del av var och ens karaktär, redan före födseln och in inom ålderdomen. Den påverkar våra tankar, emotioner och handlingar och därför hur vi mår. Kvinnor som är intresserade bruten kvinnor kan också kalla sig lesbiska. Det är bara en person såsom själv som kan avgöra om hon, han eller hen vill kalla sig homosexuell eller annat. Hur detta kommer till uttryck kan variera. Heterosexualitet är också en sexuell identitet och köper om attraktion mellan personer av motsatt kön. Heterosexualitet är inte automatiskt kopplat mot personens könstillhörighet dvs en person tillsammans transbakgrund kan lika väl vara hetero som tillhöra någon annan sexuell böjelse. Liksom hos övriga sexuella läggningar berättar heterosexualitet inte mer om personen ännu om just läggning. Inget säger att heteros är på ett visst fason, ser ut på ett visst fason eller gillar just vissa hobbies.

Träffa ungdomar från ett viva

Granne

Länkar   Priser lagfartsservice samt andra fastighetsrättsliga förordnande Priser lantmäteriförrättning Hurdan promenerar en förrättning till. Aktuella förrättningar Hurdan ansöka försåvitt förrättning. Statliga Lantmäteriet Kartportalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *